بخش 21 - آموزش طراحی دیوار و پنجره :

بخش 22 - آموزش طراحی پاکت نامه :

بخش 23 - آموزش نقاشی جعبه دستمال کاغذی :

بخش 24 - آموزش نقاشی کتاب :

بخش 25 - آموزش نقاشی قارچ:

بخش 26 - آموزش طراحی مداد با مداد :

بخش 27 - آموزش طراحی مداد تراش :